SGK Sigortalı Hizmet İşlemleri Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Sigortalı Hizmet İşlemleri Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı dışındaki
sigortalılara ait hizmet kayıtlarını tutmak, mükerrer hizmet kayıtlarını düzeltmek, eksik
veya hiç girilmeyen bilgilerin hizmet kütüklerine işlenmesini ve tek hizmet kütüğü
oluşturulmasını sağlamak.

SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar,
oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık
ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler
oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak.

SGK Kamu Görevlileri Tescil, Prim ve Hizmet Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Kamu Görevlileri Tescil, Prim ve Hizmet Daire Başkanlığının Görevleri
Kamu Görevlileri Tescil, Prim ve Hizmet Daire Başkanlığı
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı
olanların tescil ve hizmet kayıtlarının oluşturulması ile prime esas kazançlarının tespit
işlemlerini yapmak.

SGK İşverenler Prim Daire Başkanlığının Görevleri

SGK İşverenler Prim Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 İşyerlerinin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamına alınıp alınmayacağını belirlemek, Kanun kapsamında olduğu halde tescili
yapılmayan işyerlerinin tescil işlemlerinin re’sen yapılmasını sağlamak.
 İşyerlerinin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

SGK İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığının Görevleri

SGK İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Sigorta prim teşviklerinin uygulanmasını sağlamak.
 İşverenlere verilen devlet yardımı, teşvik ve desteklerde Kurumdan alınacak borcu
yoktur yazılarına ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 Sigorta prim teşviklerinden yersiz yararlanılmasını önlemek üzere yazılıma dair gerekli

SGK İhtilaflı Primler Daire Başkanlığının Görevleri

SGK İhtilaflı Primler Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Kurumun prim ve idari para cezası alacakları ile takip ve tahsili çeşitli kanunlarla
Kuruma verilen diğer alacakların kısa sürede ve etkin bir şekilde 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsilinin sağlanması
amacıyla gerekli önlemleri almak.

SGK Genel Sağlık Sigortası Tescil Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Genel Sağlık Sigortası Tescil Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Genel sağlık sigortalılarının tescil işlemlerini yürütmek.
 Gelir testi işlemleri konusunda Kuruma verilen görevleri yapmak.
 Genel sağlık sigortalılarının tescili ile ilgili idari para cezası uygulanması gereken fiillere
ilişkin işlemlerin yürütümünü sağlamak.

SGK Bağımsız Çalışanlar Prim Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Bağımsız Çalışanlar Prim Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunan
sigortalılar, (a) bendi kapsamında sayılanlardan primleri kendileri tarafından ödenen
sigortalılar ile isteğe bağlı sigortalıların ve sadece genel sağlık sigortalısı olanların prim

SGK Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 İkili sosyal güvenlik sözleşmelerinin yapılması ve değiştirilmesi ile uygulanmasında
yaşanan sorunların çözümü konularında yabancı ülke irtibat kurumları ile yapılacak
müzakerelere ilişkin hazırlık çalışmalarını Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire
Başkanlığı ile koordineli olarak yapmak ve toplantılara katılmak.

SGK Risk Yönetimi ve Proje Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Risk Yönetimi ve Proje Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Genel Müdürlüğün risk haritasını oluşturmak.
 Emeklilik hizmetlerine ilişkin kullanılacak Kurum içi ve Kurum dışı her türlü veriyi
toplamak, bu verileri analiz etmek, istatistiki bilgileri üretmek, sonuçları değerlendirmek,
ilgili birimlerle paylaşmak ve izlemek.

SGK Primsiz Aylıklar Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Primsiz Aylıklar Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 64 üncü maddesi
ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı
Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamına
girenlere vazife malullüğü aylığı/vazife malullüğü dul ve yetim aylığı bağlanmasına

SGK Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Kurum sağlık kurulları ve Yüksek Sağlık Kurulu’nun tespit ve kararlarına esas olacak
ikincil mevzuatı hazırlamak.
 Malul sayılmaya ve maluliyet kontrollerine ilişkin usul ve esasların tespiti çalışmalarını
yürütmek.
 Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş

SGK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneğine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 İş kazası ve meslek hastalıklarının tespiti, bildirimi, kusur oranlarının tespiti ve rücu
işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 Sağlık provizyon ve aktivasyon işlemlerini yürütmek.

SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Kamu görevlilerinin kendilerine ve vefatları halinde hak sahiplerine ilk ödeme
niteliğindeki emekli/yaşlılık, adi malullük/malullük, dul ve yetim/ölüm aylıklarını
bağlamak ve ödemek, gerekli hallerde artırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden
bağlanması işlemlerini yapmak veya toptan ödeme kararlarını çıkarmak.

SGK Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı
ve hak sahiplerine ilişkin olarak;
 Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlara ilişkin kanunlarda öngörülen
şartların yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek.
 Gelir ve aylık bağlama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Webdesign by Desk02