SGK Şahıs Tıbbi Malzeme Parası Ödeme Sorgulama

SGK Şahıs Tıbbi Malzeme Parası Ödeme Sorgulama
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından MOSİP (Mali Otomasyon Sistemi Projesi) üzerinden yapılmakta olan SGK Şahıs Tıbbi Malzeme Ödemeleri Merkezi Ödeme Sistemi aracılığıyla TCKN sorgulaması yapılarak hak sahiplerine Ziraat Bankasınca ismen ödenmektedir. MOSİP üzerinden yapılacak söz konusu ödemeler Şubat ayına kadar her iş günü yapılacak olup, Şubat ayından itibaren MOSİP üzerinden yapılacak ödemeler her ayın 8’i ile 14’ü arasında gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Dolayısıyla 2014 Şubat ayından itibaren SGK tarafından MOSİP üzerinden yapılacak söz konusu ödemeler, her ayın 8-14 aralığında gerçekleştirilip bu tarihlerde ödenmesi sağlanacaktır.​

SGK Şahıs Tıbbi Malzeme Ödeme Sorgulama

Ziraat Rapor Parasını Her Ayın 8-14'ünde ödeyecek

Ziraat Rapor Parasını Her Ayın 8-14'ünde ödeyecek
SGK Mosip Merkezi Ödeme
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından MOSİP (Mali Otomasyon Sistemi Projesi) üzerinden yapılmakta olan Geçici iş göremezlik, Şahıs tıbbi malzemeleri, Emzirme yardımı, Şahıs sağlık yolluğu yardımı, Çölyak metabolizma ödemeleri v.b. ödemeler Şubelerimizce, Merkezi Ödeme Sistemi aracılığıyla TCKN sorgulaması yapılarak hak sahiplerine Şubelerimizce ismen ödenmektedir. Ödeme günleri belli olmadığı için SGK tarafından ay içinde yapılan aktarmalara göre ödemeler gerçekleştirilmekteydi.

SGK Entegrasyon ve İş Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Entegrasyon ve İş Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu
olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve işlemlerini,
Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde
gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları denetlemek.
İş/Görevi:
 Sosyal Güvenlik Entegrasyon (SGEP) Projesini ilgili birimlerle koordineli olarak
yürütmek ve sonuçlandırmak.
 Hizmet sunumuna ilişkin konularda ilgili birimlerle birlikte iş süreçlerini belirlemek,
yürütülen işlerle ilgili verileri toplamak, analiz etmek, elde ettiği sonuçları ilgili

SGK Emeklilik Yazılımları Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Emeklilik Yazılımları Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Emeklilik uygulamalarına ilişkin merkez ve taşra birimlerinin taleplerini değerlendirmek,
projelendirmek, yazılımları yapmak, uygulamak ve gerekli eğitimleri vermek.
 Emeklilik yazılımlarının bakım ve işletimini gerçekleştirmek.
 Daire başkanlığınca yürütülen iş ve işlemler ile yazılımlar üzerinde oluşabilecek risklere

SGK Bilişim Hizmetleri Koordinasyon Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Bilişim Hizmetleri Koordinasyon Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Kurumun bilişim hizmetlerine ilişkin birimlerden gelen taleplerin Hizmet Sunumu Genel
Müdürlüğü bünyesinde yer alan ilgili daire başkanlıklarına iletilmesini ve
koordinasyonunu sağlamak.
 Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi ile ilgili kurum, kuruluş ve özel

SGK Bilgi Sistemleri ve Siber Güvenlik Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Bilgi Sistemleri ve Siber Güvenlik Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Kurumun donanım ve sistem altyapısına yönelik ihtiyaç analizlerini yaparak,
projelendirme talebini ilgili birime bildirmek ve takibini yapmak.
 Fiziksel altyapı ve sistemin güvenlik politikalarını belirlemek ve uygulamak. Bilgi
güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde, yürütülen iş ve işlemlere ilişkin bilgi güvenliği

SGK Yurtdışı İlaç ve Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Yurtdışı İlaç ve Tedavi Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Yurtdışı tedavi ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 Sosyal güvenlik sözleşmelerinde sağlıkla ilgili hususların hazırlanması çalışmalarına
destek vermek.
 Yurtdışına tedaviye gönderilecek kişilerin iş ve işlemlerini yürütmek, gerektiğinde
gönderilecek ülkeler nezdinde görüşmeler yapmak.

SGK Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Kurumun tıbbi malzeme politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak.
 Kurumca finansmanı sağlanacak tıbbi malzeme listelerini tespit etmek.
 Tıbbi malzeme konusunda politika oluşturulmasına yönelik teknik komisyonların
oluşturulması ve çalışmalarının koordine edilmesi işlemlerini yürütmek.

SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri Koordinasyon Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri Koordinasyon Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Sağlık sosyal güvenlik merkezlerinin genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin çalışma
usul ve esaslarını belirlemek ve işlemlerin yürütülmesini koordine etmek.
 Kurum taşra teşkilatında çalışacak sağlık personelinin görev yapacakları birimin

SGK Sağlık Ön Provizyon ve Kontrol Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Sağlık Ön Provizyon ve Kontrol Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Ön provizyon süreçlerine ilişkin mevzuat çalışması yapmak, Kurumun ilgili birimlerinin
yanısıra diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.
 Belirlenecek sağlık hizmetlerinin ön provizyon onaylarının verilmesine ilişkin usul ve
esasları belirlemek.

SGK Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulamaları Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulamaları Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Kurumun sağlık hizmetlerinin yürütümüne ilişkin olarak yaptığı sözleşme ve protokolleri
hazırlamak ve bu sözleşme ve protokollerin yürütümü ile ilgili görüş yazılarının
verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 Sözleşme değişiklikleri ile ilgili çalışmaları yürütmek, sözleşme değişikliklerin

SGK Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Kurumun sağlık hizmetleri politikasının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak.
 Kurumca finansmanı sağlanacak ilaç ve tıbbi malzeme hariç diğer sağlık hizmetlerini
belirlemek.
 Aile hekimliği ile ilgili olarak mevzuat değişikliklerini takip etmek, kanun ve ikincil
mevzuat düzenlemelerine görüş oluşturmak.

SGK Politika ve Proje Daire Başkanlığının Görevleri

SGK Politika ve Proje Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Genel Müdürlüğün stratejik planı ve merkezi eylem planının hazırlanması, genel
politikalarının belirlenmesi ile mevzuat vb. konularda koordinasyonu sağlamak.
 Genel sağlık sigortasına ilişkin mevzuat bilgi bankası oluşturmak, mevzuatın elektronik
ortamda takip ve kontrol işlemlerini yürütmek.

SGK İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığının Görevleri

SGK İzleme ve Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemlerine
ilişkin, ödeme kurallarını tanımlamaya temel teşkil edecek kararlara yönelik gerekli
araştırma ve analizleri yapmak.
 Veri toplama planını hazırlamak, veri toplama aktivitelerini koordine etmek, toplanan

SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığının Görevleri

SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığının Görevleri
İş/Görev Kısa Tanımı:
Daire Başkanı unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde
sorumlu olduğu Daire Başkanlığını sevk ve idare etmek. Daire Başkanlığının iş ve
işlemlerini, Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde gerçekleştirmeye yönelik organizasyon ve iş planlaması yapmak, uygulamaları
denetlemek.
İş/Görevi:
 Kurum ilaç politikalarının oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapmak.
 Kurumca finansmanı sağlanacak beşeri ilaç listelerini tespit etmek.
 İlaç Ödeme Komisyonu çalışma usul ve esaslarını belirlemek, sekretarya hizmetlerini
yürütmek.
 Kurumca finansmanı sağlanan beşeri ilaçların Kurumca ödenecek bedelleri ile indirim

Webdesign by Desk02